Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego, obejmujący między innymi wykonanie:
a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej – 2846,30 m;
b) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-Piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową – 3219,70 m;
c) Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna grubości 15 cm po zagęszczeniu – 9082,60 m2;
d) Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna; dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy krotność = 5 cm – 9082,60 m2;
e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 6 cm – 9166,60 m2.

2. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy, załącznik nr 11 - przedmiar robót do SIWZ przy czym przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty.

3. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą dokumentacji technicznej (projektowej) oraz
za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Świerkowa 60
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Powiat Suwalski
ul. Świerkowa 60
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in