Budowa odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości ok. 2,3 km wraz z tłocznią ścieków bytowych ( P2) i rurociągami tłocznymi ok. 0,3 km w miejscowości Chrząstawa Mała gm. Czernica (etap III-zlewnia tłoczni P2)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości ok. 2,3 km wraz z tłocznią ścieków bytowych ( P2) i rurociągami tłocznymi ok. 0,3 km w miejscowości Chrząstawa Mała gm. Czernica (etap III-zlewnia tłoczni P2) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) budowę tłoczni ścieków (oznaczenie P2) wraz z systemem monitoringu kompatybilnym z istniejącym systemem na pozostałych obiektach sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową wraz
z ewentualnymi modyfikacjami i poprawkami;
2) budowę sieci kanalizacyjnej: rurociąg grawitacyjny od istniejącej studni 246’ do studni 241: od studni 226’ do studni 215: od studni 215 do studni 218’ + SR6; od studni 208 do 214' + SR3 i SR4; od studni 215 do studni 222+SR5; od studni 225 do studni 240';od studni 225 do studni 228; od studni 228 do studni 241; od studni 243 do studni 245” oraz rurociąg tłoczny od P2 do miejsca na wysokości działek nr 444/2 wraz z przejściem przez dz. nr 443. Lokalizacja inwestycji na załączonej do przetargu mapie poglądowej;
3) wykonanie i uruchomienie linii WLZ dla P2 wraz z zabezpieczeniem odgromowym i wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami;
4) wykonanie zagospodarowania terenu tłoczni P2 (utwardzenie, ogrodzenie);
5) odtworzenie nawierzchni i naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji dróg, zgodnie z uzgodnieniem z dnia 23 listopada 2016 r. nr GKiI.7012.122.1.2016.AŁ oraz innymi wymogami zarządców dróg;
6) uzyskanie wszystkich pozwoleń na etapie realizacji, uruchomienie, przeprowadzenie wszystkich wymaganych prób oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla tego etapu robót.
2. Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia został określony w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe SYNTECH, Synowiec i Juda sp. j. 58-500 Jelenia Góra, ul. Urocza 22, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ a także we wzorze umowy w szczególności w § 1,6 i 7 (załącznik nr 7 do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1676/2008 z dnia 16 maja 2008 r. oraz decyzją zamienną nr 163/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. wydanymi przez Starostę Powiatu Wrocławskiego nr 163/2017 z dnia 20.07.2017r., a także Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 3540/2019 z dnia 15.10.2019r. oraz zapisami niniejszej SIWZ w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą SIWZ warunkach a także zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Kolejowa 3
Czernica 55-003
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
Czernica 55-003
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in