Zagospodarowanie odpadów komunalnych : segregowanych i bio z terenu Gminy i Miasta Odolanów w okresie październik - grudzień 2020 r.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych: papieru i tektury, szkła bezbarwnego i szkła kolorowego, tworzyw sztucznych i odpadów ulegających biodegradacji z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Odpady pochodzą z terenu nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zagospodarowanie odpadów odbędzie się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. Instalacje, w których będą zagospodarowane odpady nie mogą być oddalone w większej odległości niż 100 km.
2a Minimalna ilość odpadów komunalnych podlegających zagospodarowaniu w okresie październik - grudzień 2019 r.:
L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odebrana w okresie październik- grudzień 2019 r.
1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13,5
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 52
3 15 01 07 Opakowania ze szkła bezbarwnego 31
4 15 01 07 Opakowania ze szkła kolorowego 32
5 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0
6 20 01 01 Papier i tektura 0
7 20 01 02 Szkło 0
8 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 150

W miesiącu grudniu 2019 r. nie były odbierane odpady ulegające biodegradacji. Zamawiający szacuje, że w grudniu 2020 r. powstanie około 10 ton odpadów ulegających biodegradacji.
2b. Minimalna ilość odpadów komunalnych podlegających zagospodarowaniu w okresie październik - grudzień 2020 r.
L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacunkowa ilość odpadów w okresie październik- grudzień 2020 r.
1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 60
3 15 01 07 Opakowania ze szkła bezbarwnego 35
4 15 01 07 Opakowania ze szkła kolorowego 35
5 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0
6 20 01 01 Papier i tektura 0
7 20 01 02 Szkło 0
8 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 150

Odpady w Gminie i Mieście Odolanów są zbierane pod kodami: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01. Pozostałe kody odpadów są ujęte w przypadku gdyby instalacja inaczej zakwalifikowała odpady.
3. Wskazana w ust. 2 ilości odpadów komunalnych jest wielkością minimalna do jakiej zagospodarowania wykonawca się zobowiązuje w sposób zgodny z umową. Ilość maksymalną stanowi iloczyn ilości minimalnej powiększonej o 20%. Wykonawca nie ma obowiązku zagospodarowania wielkości przekraczającej wielkości maksymalnej. Zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zagospodarowane odpady.
4. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów na swoją instalację, a także wskaże temu podmiotowi inną instalację komunalną oraz dni i godziny przyjmowania przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów.
5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godz. od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń przestojów.
6. Odpady na instalacji muszą być przyjmowane co najmniej w dni robocze.
7. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
a) ważenie odrębnie dla każdej frakcji odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego;
b) dokumentowanie przez Wykonawcę dostawy odpadów. Każdy wjazd będzie zarejetrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj i kod odpadu, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię ww dokumentu otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów.
c) sporządzanie kart przekazania odpadów, które muszą być zgodne z kwitami wagowymi;
d) przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów w terminach wskazanych w tych przepisach;
e) informowanie Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi;
f) spełnienie przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących zagospodarowania odpadów.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym do przyjęcia do sortowania odpadów zbieranych w sposób selektywny, przeznaczonych do odzysku i recyklingu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług objętych niniejszym zamówieniem z zachowaniem odpowiednich standardów sanitarnych i ochrony środowiska.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 09:30


» Location

Rynek 11
Odolanów 63-430
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
Odolanów 63-430
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in