WYKONANIE PRZEBUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. 1 MAJA 6/3 W KNUROWIE Z LIKWIDACJĄ ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

» Notice description

Wykonanie prac budowlanych - przebudowy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Knurów zarządzanego przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji, położonego przy ul. 1 Maja 6/3 w Knurowie, obejmujących roboty rozbiórkowe, murarskie, montażowe, tynkarskie, posadzkarskie, instalacyjne i wykończeniowe. Szczegółowy zakres rzeczowo - ilościowy zamówienia, zawierają projekty budowlano - wykonawcze oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji przetargowej.

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowią komplet dokumentacji projektowej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej.

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji projektowej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem :
1. Spełnienia tych samych właściwości technicznych
2. Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania)
3. Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady Prawa zamówień publicznych. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.
Pod pojęciem równoważne rozumie się zastosowanie tożsamej konstrukcji, wielkości urządzenia, kształtu, wyposażenia , parametrów wytrzymałościowych, jakościowych, barwy, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Floriana 4
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in