Dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Aresztu Śledczego w Łodzi

» Notice description

Warzywa, ziemniaki, jabłka, warzywa kiszone (nazywane w dalszej części specyfikacji towarami) o parametrach zgodnych z Polskimi Normami w ilościach i asortymencie podanym w poniżej:
1. Marchew korzeń, kod cpv 03221112-4, I część zamówienia, 21 000 kg.
2. Pietruszka korzeń, kod cpv 03221110-0, II część zamówienia 5 000 kg.
3. Seler korzeń, kod cpv 03221110-0, III część zamówienia 5 000 kg.
4. Por (nie obcinany)kod cpv 03221000-6, IV część zamówienia 2 200 kg.
5. Kapusta biała kod, cpv 03221410-3, V część zamówienia 5 300 kg.
6. Kapusta czerwona, kod cpv 03221410-3, VI część zamówienia 3 000 kg.
7. Cebula średnica od 5 cm kod cpv 03221113-1, VII część zamówienia 10 500 kg.
8. Burak ćwikłowy, kod cpv 03221111-7, VIII część zamówienia 6 500 kg.
9. Ziemniaki jadalne, kod cpv 03212100-1, IX część zamówienia 91 000 kg.
10. Jabłko 120-150g/szt., kod cpv 03222321-9, X część zamówienia 6 500 kg.
11. Kapusta kiszona, kod cpv 15331400-1, XI część zamówienia 7 500 kg.
12. Ogórek kiszony, kod cpv 15331400-1, XII część zamówienia 4 000 kg.
Główny kod CPV 03200000-3 „Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy”
2. Wymagania stawiane zamawianym towarom:
1) I - VIII część zamówienia
Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, średnica korzenia w przypadku marchwi i pietruszki mierzona w najszerszym przekroju od 2,5 cm do 5 cm; pory min. 2 cm, burak ćwikłowy i cebula powyżej 5 cm.
Opakowanie - worki raszlowe 10-15 kg, w przypadku kapusty wagę można zwiększyć do 25 kg
Termin przydatności do spożycia – 60 dni od daty dostawy.
Cechy dyskwalifikujące: nadgniłe, zamarznięte, zaparzone, zapleśnione, obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin, zwiędnięcie, uszkodzenie przez choroby lub szkodniki, silne uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku kapusty cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, pozostałości środków ochrony roślin, zamarznięcie. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie.
2) IX część zamówienia (ziemniaki)
Odmiany: jadalne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, Minimalna średnica w cm: poprzeczna – 4,0, podłużna – 4,5
Dopuszczalna tolerancja:
Zanieczyszczenia mineralne i organiczne do 1% wagi,
Zazieleniałe z plamistością miąższu i pustymi miejscami wewnątrz do 2% wagi,
Porażone parchem zwykłym do 3% wagi, uszkodzone mechanicznie do 3% wagi,
Niekształtne do 3%wagi, Niedojrzałe do 2% wagi, Inne odmiany do 2% wagi.
Łączna suma wad dotyczących czystości, zdrowotności i uszkodzeń do 6% wagi,
Ogólna suma wad do 8% wagi.
Opakowanie – w workach siatkowych bezzwrotnych o wadze do 25 kilogramów
Termin przydatności do spożycia – 60 dni od daty dostawy
Cechy dyskwalifikujące:
Zanieczyszczenia środkami ochrony roślin, zaparzenia i zapleśnienia, porośnięte kiełkami powyżej 1cm, obce zapachy, umyte – potęgowanie procesów gnilnych.
3) X część zamówienia (jabłka)
Minimalna wielkość owoców: (120 – 150 g/szt)
Dopuszczalna tolerancja: Lekkie obicia: zagojone uszkodzenia mechaniczne i po szkodnikach z wyjątkiem owocówki do 7%
Uszkodzenia fizjologiczne skórki i miąższu i lekkie zagrzybienie (do 2 cm) do 7%
Silne uszkodzenia miąższu i skórki do 2% Suma wad nie większa niż 8%
Lekkie wady rozwoju kształtu oraz barwy, Szypułka może być lekko uszkodzona.
Opakowanie – w skrzynkach do 20kg
Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy
Cechy dyskwalifikujące:
Gnicie, zanieczyszczenia obce, szkodniki, uszkodzenie od szkodników, obcy smak i zapach, zamarznięte, z rozpadem miąższu, porażone miękką oparzeliną chłodniczą.
4) XI – XII część zamówienia (warzywa kiszone)
Kapusta kiszona,
Produkt spożywczy z kapusty głowiastej białej, oczyszczonej z liści zewnętrznych, pokrojonej, zasolonej i poddanej naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej.
Smak i zapach – prawidłowy dla kapusty prawidłowo ukiszonej, aromatyczny, słono kwaśny,
Wygląd soku-jasnoszary, opalizujący
Zawartość soku – w stosunku do masy netto powinna odpowiadać 15% wag, tzn. lekko uciskana pokrywa się sokiem.
Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas mlekowy 1,0 – 1,8% wagi,
Zawartość soli kuchennej – 1,2 – 2,5% wag.
Opakowanie jednostkowe należy pakować w beczki z tworzywa sztucznego, wkładka z worka polietylenowego (lub ewentualnie bez), beczki powinny być całkowicie wypełnione kapustą o wadze do 150 kg.
Dopuszczalna tolerancja:
Dopuszcza się stosowanie nasion kminku, kopru, kolendry, marchwi, jabłek i innych owoców jako przypraw roślinnych,
Dopuszcza się obecność zanieczyszczeń mineralnych organicznych pochodzenia roślinnego
w ilości nie większej niż 0,001% wag.
Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy
Cechy dyskwalifikujące:
Obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, niekwaśny, stęchły, niedostateczna ocena organoleptyczna produktu, objawy pleśni, psucia się, niedostateczna ilość soku ( wysuszenie kapusty), obecność bakterii salmonelli, gronkowca chorobotwórczego, grupy coli, obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości, uszkodzenia mechaniczne opakowań oraz ich zabrudzenia.
Ogórki kiszone,
Produkt spożywczy ze świeżych ogórków, przypraw aromatyczno - smakowych, zalanych zalewą z dodatkiem soli i poddanych naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej, z ewentualnym dodatkiem kwasu sorbowego – w przypadku stosowania opakowań niehermetycznych lub utrwalony w procesie pasteryzacji w opakowaniach hermetycznych. Opakowanie jednostkowe należy pakować w beczki z tworzywa sztucznego, wkładka z worka polietylenowego (lub ewentualnie bez), beczki powinny być całkowicie wypełnione ogórkami o wadze do 150 kg.
Struktura-dość luźno ułożone całe ogórki, jędrne, chrupkie.
Smak i zapach – prawidłowy ogórków prawidłowo ukiszonych, aromatyczny, słono kwaśny.
Ogórki powinny być proste, o barwie oliwkowo zielonej, o różnych odcieniach, powierzchnia wolna od uszkodzeń mechanicznych, plam chorobowych, wielkości od 6 do 15cm.
Wygląd zalewy – od biało szarej do zielonkawo szarej, lekko mętny, dopuszcza się osad z przypraw (kopru, chrzanu, gorczycy, czosnku, itp.) Zawartość soli kuchennej – 1,5 – 3,0% wag.
Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
Cechy dyskwalifikujące:
Obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, niekwaśny, stęchły, niedostateczna ocena organoleptyczna produktu, objawy pleśni, psucia się, ich nadmierna miękkość (komory nasienne wypełnione nieprawidłowo), obecność bakterii salmonelli, gronkowca chorobotwórczego, grupy coli, obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości, uszkodzenia mechaniczne opakowań oraz ich zabrudzenia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby dostarczał warzywa – zdrowe, czyste (nie dotyczy ziemniaków), średniej wielkości, dobrze ubarwione, świeże.
3. Faktyczne zamówienie (co do ilości i asortymentu) z uwagi na zmienną ilość osób żywionych, wynikać będzie ze składanego przez Zamawiającego zapotrzebowania. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane Wykonawcy nie musi obejmować wszystkich towarów. Podane w formularzu ofertowym wielkości zapotrzebowania na towary w ciągu trwania umowy mają charakter jedynie szacunkowy. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania na towary będące przedmiotem zamówienia w takim okresie. Oznacza to, iż wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia towarów, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
Ilość towarów określona w tabeli powyżej (pkt. 1) jest ilością maksymalną jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu o 30% w zależności od potrzeb Zamawiającego. Proporcjonalnej zmianie ulegnie wówczas również cena całkowita wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
4. Dostawy towarów będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do magazynu zamawiającego, w postaci dostaw częściowych w godzinach 8:30-12:00 na podstawie zamówień pisemnych lub telefonicznych składanych przez zamawiającego (pracownika służby żywnościowej Aresztu Śledczego) najpóźniej na trzy dni przed terminem realizacji zamówienia. Realizacja tych dostaw odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy nieprzekraczającym wysokości 3,6 m, szerokości 3,6 m i długości 15 m z uwagi na rozmiary bramy wjazdowej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru środkami transportu przystosowanymi do transportu zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi określonymi w odrębnych przepisach.
6. Towar dostarczany przez Wykonawcę będzie w opakowaniach jednostkowych typu: skrzynki, beczki, worki.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dokonywanych dostaw, ich zgodność z zamówieniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminów dostaw, właściwości i jakości dostarczanych produktów.
8. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującym również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane przez dostarczone towary.
9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia zabiegów sanitarnych oraz do zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z zatruć dostarczonymi towarami.
10. Zamawiający dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego produktów każdorazowo po dostawie kolejnej partii. W przypadku zakwestionowania dostawy, która nie odpowiada normom jakościowym lub z innych przyczyn nie odpowiada obowiązującym wymaganiom w zakresie warunków zdrowotnych żywności i żywienia, Zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół podpisuje osoba dokonująca odbioru i osoba dostarczająca towary w imieniu Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się wymienić zakwestionowaną partię produktów na produkt z pełnowartościowy w terminie określonym w umowie. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę wymiany wadliwego produktu w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo dokonać interwencyjnego zakupu tego produktu u innego dostawcy, zaś poniesionymi kosztami wynikającymi z różnicy cen brutto za produkt obciąży Wykonawcę.
12. W związku z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym, Areszt Śledczy w Łodzi akceptuje faktury elektroniczne. Termin i miejsce wykonania zamówienia / podwykonawcy:
1. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez okres 8 m-cy (listopad – czerwiec) tj.: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2021 r. do siedziby Zamawiającego: Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Smutna 21
Łódź 91-729
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Starch products

» Buyer data

Areszt Śledczy w Łodzi
ul. Smutna 21
Łódź 91-729
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in